اگر نادان خاموشی می گزید مردم دچار اختلاف نمی شدند.