دخترم به این جهت(فاطمه)نامیده شد که او و دوستدارانش از آتش دور شدند.