اسلام بر روی پنج پایه بنا شده است:نماز،روزه،زکات،حج،ولایت.