بخشنده ترین مردمان آن کسی است که جان و مال خود را در راه خدا ببخشد.