خشم و تندی ،نوعی از دیوانگی است،زیرا صاحب آن پشیمان میشود و اگر پشیمان نشود،دیوانگی اش قطعی است.