در حالت کسالت و خواب آلودگی و سنگینی به نماز نایستید.