صلوات فرستادن در محو کردن گناهان،شدیدتراست از فرو نشانیدن آتش توسط آب