هرکس برای رضا و خشنودی خداوند ازدواج نماید و با خویشان خود صله رحم نماید،خداوند او را در  قیامت مفتخرو سربلند میگرداند.