هرکس شب قدر را احیا بگیرد تا سال آینده عذاب از او برداشته می شود.