بدی های برادران را فراموش کن تا دوستیشان را پایدارکنی.