خوش بینی از اندوه می کاهد و از افتادن در بند گناه می رهاند.