آن که کار را از راهش بجوید نمی لغزدو اگر بلغزد راه چاره دارد.