تکبرآن است که مردم را تحقیر کنی و حق را خوار شماری.