سخن چن دارواست اندکش سود می بخشدوبسیارش کشنده است.