هرکه در جوانی دانش آموزد علم او همچو نقشی است که بر سنگ حک شود.