در معرفت وشناخت انسان همین بس که زمان خود را بشناسد