صلوات شما برمن مایه اجابت دعا و پاکی اعمال شمااست.