به انجام دادن کاری که درستی آن برایت روشن نیست تصمیم مگیر.