هیچ شهیدی نیست مگر اینکه دوست داردبا حسین(ع)باشدتا اینکه به همراه او وارد بهشت شود.