آنکه در شب قدر با ایمان و نیت خالص(برای عبادت)به پا خیزد گناهان گذشته اش آمرزیده می شود.