رمضان بدین سبب رمضان نامیده شده است که گناهان را می سوزاند.