روز نوروز روزی است که قایم مااهل بیت در آن ظهور می کند.