شیعه ی ما نیست کسی که در تنهایی و خلوت دلش ترسان از خدا نباشد.