نفاق آدمی از حقارتی است که در ضمیر خود احساس می کند.