آنگاه که قایم ما قیام کندخداوند آفت را از شیعیان ما بزدایدو دلهایشان را چون پاره های آهن گرداند.