هر کس عبادت خالص خود را به سمت خدا بفرستد،خداوند بهترین مصلحت اورا به سویش می فرستد.