هر روزی که در آن خدارا معصیت نکنیم،آن روز برای ما عید است.