بهترین مردم کسی است که مردم از وجود او بهره ببرند.