ایمان پیمان با قلب،گفتار با زبان و کردار با اعضا و جوارح است.